Agricultura de Precisió

Agricultura de precisió per la millora de la producció i qualitat del cereal d’hivern i la seva sostenibilitat ambiental

Realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

L’objectiu principal del projecte és el de crear una nova metodologia de gestió de les parcel·les de cultiu a través d’equipaments d’agricultura de precisió, aconseguint el màxim rendiment productiu del conreu amb el menor impacte mediambiental possible. Per a la consecució de l’objectiu, es proposen un seguit d’accions que s’han agrupat per activitats:


•1) Caracterització de la fertilitat i el potencial productiu de parcel·les d’interès.
•2) Establir estratègies de fertilització per obtenir major producció i qualitat en el cereal.
•3) Reducció dels nivells de fòsfor (P) i potassi (K) en parcel·les amb un elevat contingut d’aquests nutrients.
•4) Definir l’ús de les tecnologies NIR + GPS en la gestió de les dejeccions ramaderes.
•5) Assessorament tècnic en la producció de cereal d’hivern.
•6) Transferència de resultats al sector.

Aquest projecte es realitza conjuntament amb IRTA-Mas Badia i la Universitat de Vic.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en