Agronutricc

Implantació d’un sistema de producció agrícola i ramader (porcí) lligat a estratègies nutricionals amb varietats de sorgo i sègol adaptades al canvi climàtic (AGRONUTRICC)

Realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

L’objectiu del projecte AGRONUTRICC és treballar en la implantació d’un sistema més sostenible de producció porcina, lligat a estratègies nutricionals a partir de pinsos reformulats amb varietats millorades de cereals (sorgo i sègol) més ben adaptades a ser conreades en condicions de canvi climàtic i que permetin documentar i generar coneixement sobre la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en els sistemes de producció porcina intensiva actuals.

El projecte AGRONUTRICC es planteja amb un pla d’execució de quatre activitats:

  • ACTIVITAT 1. SELECCIÓ DE VERITATS DE SÈGOL HÍBRID I SORGO BLANC, PRODUCCIÓ I ESCALAT A CAMP, ACTUALITZACIÓ DE LA MATRIU DE FORMULACIÓ, FORMULACIÓ DE DIETES I PROGRAMA D’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE PER PORCS D’ENGREIX.
  • ACTIVITAT 2. ESTUDI DE L’IMPACTE DE LA UTILITZACIÓ DE NOVES VARIETATS DE CEREALS (SÈGOL HÍBRID I/O SORGO BLANC) EN LES DIETES PER A PORCS D’ENGREIX SOBRE LA SALUT I L’EFICIÈNCIA PRODUCTIVA.
  • ACTIVITAT 3. RENDIMENT DE LA CANAL, QUALITAT DE LA CARN I EFICIÈNCIA A L’ESCORXADOR ASSOCIAT A LA UTILITZACIÓ DE NOVES VARIETATS DE CEREALS (SÈGOL HÍBRID I/O SORGO BLANC) EN LES DIETES PER A PORCS D’ENGREIX. 
  • ACTIVITAT 4. CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI ASSOCIAT A LA PRODUCCIÓ I UTILITZACIÓ DE NOVES VARIETATS DE CEREALS (SÈGOL HÍBRID I/O SORGO BLANC) EN LES DIETES PER A PORCS D’ENGREIX (DEL CAMP A L’ESCORXADOR).
  • ACTIVITAT 5. TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS I ACTUACIONS DE DIFUSIÓ.

Totes les activitats plantejades a AGRONUTRICC estan enllaçades entre elles amb la finalitat que la informació generada de la interacció entre el camp, la fàbrica de pinsos i la granja retro alimenti la presa de decisions, permeti fer els càlculs de cicle de vida corresponents i ajudi a extreure conclusions i recomanacions per a les empreses beneficiaries i pel sector procedent de condicions reals de camp supervisades i executades amb rigor i mètode científic.

PARTICIPANTS:

  • GRANGES TERRAGRISA, S.L. (Líder i coordinador).
  • ESPORC, S.A. (Beneficiari).
  • SANTIAGO CAUDEVILLA JUSTRIBÓ (Beneficiari).
  • SERVEI DE NUTRICIÓ I BENESTAR ANIMAL (SNiBA) de la UAB (Centre de Recerca).

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en